logo adbrains

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: Adbrains, en Klant

Ik huur Adbrains, gevestigd aan Wilhelminaplein 1, 3072 DE in Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met inschrijvingsnummer 89161394 in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkingsovereenkomst.

1 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van Adbrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Je hebt 24/7 toegang tot het “Realtime Rapport” dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

Adbrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van Adbrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. Adbrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3 Betalingsvoorwaarden

Adbrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. Adbrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen
Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit onverhoopt toch gebeurt.

4 Verantwoordelijkheden

4.1 Adbrains verantwoordelijkheid

Al onze werkzaamheden worden volgens de regels die Google stelt aan een Google Partner gedaan.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5 Vertrouwelijkheid

Adbrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door Adbrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot Adbrains.

6 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;
 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7 Ads account

Om voor jouw bedrijf te kunnen werken hebben we toegang met beheerdersrechten nodig tot jouw Google Ads account. Jouw eigen Google Ads campagnes word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. We bouwen onze nieuwe ads in jouw account en koppelen deze aan onze software.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we onze software loskoppelen, waardoor er een aantal elementen automatisch verwijderd zullen worden. We zorgen er dan tevens voor dat je zelf beheerders rechten krijgt zodat je jouw eigen advertentie campagnes weer kunt activeren.

8 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Adbrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van Adbrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.