logo adbrains

Algemene voorwaarden

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: Adbrains, en Klant

Ik huur Adbrains, gevestigd aan Wilhelminaplein 1, 3072 DE in Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met inschrijvingsnummer 89161394 in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkingsovereenkomst.

1 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads. Als je nog geen Google Ads account hebt maken wij op basis van de door jou aangeleverde informatie een nieuw Google advertentie account aan, dat tevens door een vaste accountmanager van Adbrains wordt beheerd. Als je wel een Google Ads account hebt bij aanvang, dan werken wij in jouw bestaande account. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Je hebt 24/7 toegang tot het “Realtime Rapport” dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

Adbrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van Adbrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. Adbrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3 Betalingsvoorwaarden

Adbrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. Adbrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

3.1 Storneringen
Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit onverhoopt toch gebeurt.

4 Verantwoordelijkheden

4.1 Adbrains verantwoordelijkheid

Al onze werkzaamheden worden volgens de regels die Google stelt aan een Google Partner gedaan.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5 Vertrouwelijkheid

Adbrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door Adbrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot Adbrains.

6 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;
 1. indien:a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel; b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel; c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel; d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is; e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7 Ads account

Om voor jouw bedrijf te kunnen werken hebben we toegang met beheerdersrechten nodig tot jouw Google Ads account. Jouw eigen Google Ads campagnes word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. We bouwen onze nieuwe ads in jouw account en koppelen deze aan onze software. Na beeindiging van deze samenwerking zullen we onze software loskoppelen, waardoor er een aantal elementen automatisch verwijderd zullen worden. We zorgen er dan tevens voor dat je zelf beheerders rechten krijgt zodat je jouw eigen advertentie campagnes weer kunt activeren.

8 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Adbrains gevestigd is.Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van Adbrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.

Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden:
Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

1.2 Dienst:
De door AdBrains geëxploiteerde producten en diensten, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend worden verstaan webhosting, een geleverde of ter beschikking gestelde server en alle overige producten en diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van AdBrains en/of een Overeenkomst.

1.3 Klant:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie AdBrains een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten tot levering van Diensten door AdBrains.

1.4 Overeenkomst:
De overeenkomst tussen de Klant en AdBrains op grond waarvan één of meer Diensten en/of zaken worden geleverd.

1.5 AdBrains:
AdBrains BV is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 89161394.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door AdBrains aangeboden Diensten.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 In geval van nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden zal AdBrains een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

2.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.6 AdBrains behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te moeten stellen.

3 OFFERTES

3.1 Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten AdBrains niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiële) Klant.

3.2 Offertes van AdBrains zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Elke Offerte kan door AdBrains worden herroepen. Indien het aanbod nog niet is aanvaard kan herroeping te allen tijde geschieden. Indien het aanbod door de Klant is aanvaard, kan herroeping onverwijld na de aanvaarding worden herroepen.

4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt tot stand indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de Klant de eerst initiele betaling via de website van AdBrains heeft voldaan.
 • AdBrains heeft de acceptatie van de opdracht per e-mail aan de Klant heeft bevestigd.

4.2 Het staat AdBrains vrij om de totstandkoming en de inhoud van een Overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

5 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 90 dagen nadat de aanmelding en eerste initiele betaling is ontvangen. Na deze periode word de overeenkomst telkens met 30 dagen automatisch verlengd, totdat de Klant de overeenkomst annuleert.

5.2 De Overeenkomst kan tussentijds alleen worden geannuleert minimaal 5 dagen voor de laatste dag van iedere 30 daagse periode. Beide partijen kunnen de Overeenkomst met in achtneming van deze voorwaarden annuleren.

5.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders wordt overeengekomen.

5.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van een Dienst en de artikelen 7:46a BW en verder van toepassing zijn, gelden dit artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, tenzij AdBrains de Dienst in één keer heeft verricht en/of AdBrains reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander als bedoeld in artikel 7:46i lid 4 en 5 BW.

6 LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Levering van zaken of Diensten geschiedt eerst na de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst door AdBrains van alle door haar opgegeven gegevens en documenten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Het staat AdBrains vrij om direct na de totstandkoming van een Overeenkomst met de uitvoering daarvan aan te vangen.

6.2 Een overeengekomen levertijd is louter indicatief en kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien dreigt dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal AdBrains de Klant daarvan in kennis stellen.

6.3 Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt.

6.4 Onder overmacht wordt in dit artikel begrepen al hetgeen daaromtrent in de wet en in de jurisprudentie wordt verstaan, waaronder alle van buiten AdBrains komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan AdBrains haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

7 PRIJZEN

7.1 Alle op de website van AdBrains, in de Overeenkomst vermelde of anderszins door of namens AdBrains gecommuniceerde prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2 AdBrains behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan tenminste één maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden schriftelijk of elektronisch per e-mail in kennis stellen. Indien de Klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om binnen zeven dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post of elektronisch te ontbinden per de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

7.3 AdBrains behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te verhogen met maximaal gelijk aan tien procent, vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index zoals die wordt vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen worden verhoogd. De verhoging van de prijzen als bedoeld in dit artikel geven de Klant geen recht om de Overeenkomst dientengevolge te ontbinden.

8 BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt en kan eerst eindigen op de dag waarop de Overeenkomst op rechtsgeldige wijze eindigt.

8.2 AdBrains stuurt haar facturen via de backoffice van het klantaccount op de website van Adbrains. De Klant heeft hiervan bij aanvang inloggegevens ontvangen. De factuur voldoet aan de wettelijke vereisten.

8.3 Indien de Klant een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel, zoals iDeal of creditcard, en de keuze van de Klant brengt voor AdBrains kosten met zich die hoger zijn dan de kosten die AdBrains zou hebben moeten dragen indien de Klant giraal zou hebben betaald, behoudt AdBrains zich het recht voor om de meerkosten aan de Klant in rekening te brengen.

8.4 De Klant machtigd AdBrains om de aan AdBrains verschuldigde bedragen te voldoen door middel van een automatische incasso. Indien de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim vanaf het moment dat een factuurbedrag door toedoen van de Klant niet kan worden geïncasseerd, bijvoorbeeld doordat de Klant geen dan wel onvoldoende saldo op zijn rekening aanhoudt.

8.5 Over de periode dat de Klant in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.6 Indien de Klant voor aanvang van een periode het factuurbedrag niet heeft betaalt (bijvoorbeeld doordat het factuur bedrag niet te incasseren valt), zal AdBrains de activiteiten van het account van de Klant opschorten. De genoemde opschorting van de verplichtingen bestaan onder meer uit het on-hold zetten van gebruik van Diensten en/of zaken. AdBrains behoudt zich het recht voor om de aan de beëindiging van de opschorting verbonden kosten aan de Klant in rekening te brengen, waarbij deze kosten worden gesteld op een bedrag van tenminste € 10,-.

8.7 Indien de Klant in verzuim verkeert, is AdBrains gerechtigd haar vordering op de Klant ter incasso uit handen te geven. De Klant is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door AdBrains ter incasso van de vordering, gelijk aan 10% van het gevorderde met een minimum van € 125,-.

8.8 Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van AdBrains, totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen aan AdBrains zijn voldaan, waaronder de begrepen de wettelijke rente en de kosten als genoemd in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

8.9 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

9 ONTBINDING

9.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te annuleren uiterlijk 5 dagen voor het einde van de overeengekomen periode.

9.2 Opzegging dient te gebeuren door in het klantaccount op [annuleren] te klikken.

9.3 AdBrains is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van AdBrains om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

 • de Klant in staat van faillissement is verklaard;
 • de Klant surseance van betaling of van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;
 • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of indien de Klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
 • de Klant tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
 • na het sluiten van de Overeenkomst aan AdBrains omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
 • de Klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, een en ander exclusief door AdBrains te beoordelen;
 • de Klant zich niet houdt aan zijn zorgplicht als goed internetgebruiker en in strijd handelt met de in artikel 11 beschreven bepalingen;
 • de Klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan AdBrains heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan AdBrains te verstrekken;
 • de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
 • de Klant heeft nagelaten om AdBrains die informatie te verschaffen waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie bij AdBrains noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door AdBrains jegens de Klant;

9.4 Het recht van opschorten zoals in artikel 9.3 beschreven, houdt in dat AdBrains bevoegd is de Diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. AdBrains zal de Klant hier van tevoren van in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van AdBrains kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan. De Klant blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimumlooptijd van de Overeenkomst.

9.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de registratie van een domeinnaam is AdBrains in gevallen als benoemd in artikel 9.4 gerechtigd de registratie van de domeinnaam te doen beëindigen.

9.6 De Klant kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien AdBrains in grove mate nalatig is geweest in de nakoming van haar verplichtingen.

9.7 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische (per e-mail) toestemming van de wederpartij.

9.8 Alle door AdBrains aangemaakte accounts zoals, maar niet beperkt tot; Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager zijn te allen tijde eigendom van Adbrains en niet overdraagbaar. Na beeïndiging van de Overeenkomst zullen deze accounts worden losgekoppeld en verwijderd.

10 VERPLICHTINGEN VAN ADBRAINS

10.1 AdBrains is gehouden zich in te spannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. AdBrains kan echter geen garantie geven dat zij de Overeenkomst te allen tijde zal nakomen. In dat kader wordt derhalve niet gegarandeerd dat de Klant te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot de door AdBrains geëxploiteerde Diensten, systemen en/of het internet. Voorts wordt niet gegarandeerd dat de Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst en/of de server.

10.2 Tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak AdBrains daartoe verplicht, zal AdBrains zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail en/of bestanden van en/of gericht aan de Klant en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.

10.3 AdBrains zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte systemen en andere zaken afdoende te onderhouden. De Klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het onderhoud niet van AdBrains kan worden verlangd. AdBrains zal zich inspannen om onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat de Klant er weinig hinder van ondervindt. AdBrains kan echter niet garanderen dat de Klant geen hinder en/of schade ondervindt. AdBrains is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van de Klant, indien onderhoud wordt gepleegd.

10.4 AdBrains zal zich inspannen om klachten van Klanten naar tevredenheid van de Klant af te handelen. AdBrains is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de Klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren schriftelijk of elektronisch per e-mail aan AdBrains heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. AdBrains zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.

10.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de registratie van een domeinnaam geldt dat AdBrains slechts bemiddelt bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en slechts gehouden is de aanvraag voor het betreffende domein te deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert, is AdBrains hier nimmer aansprakelijk voor. Indien een door de Klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat AdBrains de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en de domeinnaam wel beschikbaar was op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, is AdBrains voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

11 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

11.1 De Klant is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van de Klant kan worden verlangd.

11.2 De Klant is verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan worden verlangd.

11.3 De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen, de bepalingen uit de Nettiquette zoals vastgelegd in de richtlijn RFC 1855 of de opvolgers daarvan en/of de richtlijnen of uitspraken van de Reclame Code Commissie. Meer in het bijzonder is de Klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van Intellectuele Eigendom van AdBrains en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

11.4 De Klant is verplicht zich zodanig te gedragen dat overige Klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden.

11.5 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij anders is overeengekomen.

11.6 De Klant vrijwaart AdBrains voor aanspraken van derden indien de Klant handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

11.7 Indien in de persoonsgegevens van de Klant wijzigingen optreden, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de wijziging aan AdBrains schriftelijk of elektronisch per e-mail mede te delen. Indien een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, dient dit per electronische of aangetekende post aan AdBrains te worden bericht. Hierbij dienen tevens kopieën van geldige legitimatiebewijzen (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) te worden meegezonden van zowel de huidige contactpersoon als van de nieuwe contactpersoon.

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, is AdBrains slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en met een maximum van de prijs van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van AdBrains voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en AdBrains had kunnen weten dat door dit gedrag schade zou kunnen ontstaan.

12.2 AdBrains is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die AdBrains in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. AdBrains is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

12.3 De Klant vrijwaart AdBrains voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Diensten van AdBrains.

12.4 AdBrains is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Klant. AdBrains is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de Klant geplaatste informatie.

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan AdBrains meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van AdBrains is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

13 OVERMACHT

13.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, die aan AdBrains niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van AdBrains en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor de rekening van komt, zal AdBrains de Klant hiervan onverwijld schriftelijk of elektronisch per e-mail op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

13.2 Ingeval van overmacht is AdBrains gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

13.3 Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van overmacht kunnen niet aan AdBrains worden toegerekend en geven de Klant geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

13.4 Er vindt geen restitutie plaats van de door de Klant vooruitbetaalde gelden.

14 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van AdBrains valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van AdBrains. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van AdBrains.

15 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

15.1 Zowel de Klant als AdBrains zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie welke zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet verstrekken aan derden.

15.2 De Klant geeft AdBrains hierbij uitdrukkelijk toestemming de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in, een databestand dat AdBrains aanlegt in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

15.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van AdBrains, ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de Klant dat Schriftelijk of elektronisch per e-mail aan AdBrains kenbaar te maken.

15.4 AdBrains zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens ten behoeve van:

 • facturerings- en incassoactiviteiten;
 • indien wettelijke voorschriften AdBrains hiertoe verplichten;
 • ingeval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

15.5 AdBrains spant zich in om noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich brengt.

16: GESCHILLEN

16.1 Op alle geschillen tussen partijen, waaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, tussen enerzijds AdBrains en anderzijds de Klant, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Deze geschillen zullen, nadat partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.