Privacy Policy

1: DEFINITIES

In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

1.1 AdBrains: de gebruiker van deze privacy statement: AdBrains B.V. gevestigd aan het Wilhelminaplein 1, 3072 DE te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 89161394;

1.2 betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met AdBrains, dan wel de natuurlijke persoon die namens een bedrijf contact heeft opgenomen met AdBrains i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;

1.3 overeenkomst: de overeenkomst tussen AdBrains en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die AdBrains middels de website aanbiedt;

1.4 website: de website https://adbrains.nl en/of een gelieerde website die door AdBrains wordt beheerd;

1.5 profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;

1.6 persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

2: PERSOONSGEGEVENS

2.1 Voor AdBrains is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt AdBrains volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2 AdBrains gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3 AdBrains verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan AdBrains heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met AdBrains.

AdBrains verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Surfgedrag;
 • Locatiegegevens;

Welke persoonsgegevens door AdBrains worden verwerkt hangt er vanaf of de betrokkene wel of geen account heeft op de website en of de betrokkene namens een bedrijf handelt.

2.4 AdBrains verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.5 De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. AdBrains kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. AdBrains raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat AdBrains zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met AdBrains middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal AdBrains de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

3: GRONDSLAG EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1 De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.

3.2 AdBrains verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 • het uitbrengen van een offerte;
 • het tot stand komen van de overeenkomst;
 • om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 • om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;
 • om te voldoen aan administratieve plichten;
 • om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
 • om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
 • om de website en de dienstverlening van AdBrains te verbeteren;
 • het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3 De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4 AdBrains zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5 AdBrains verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. AdBrains streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6 AdBrains zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

4: PROFILERING

4.1 Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan AdBrains heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

4.2 Het doel van profilering is:

 • de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan AdBrains vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
 • marketinganalyses;
 • sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

4.3 Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door AdBrains worden verwerkt:

 • geslacht;
 • leeftijd;
 • locatiegegevens;
 • zoekopdrachten ingevoerd op de website;
 • surfgedrag.
5: NIEUWSBRIEVEN

5.1 Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan AdBrains. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.

5.2 AdBrains zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

6: AFMELDEN VOOR NIEUWSBRIEVEN

6.1 De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 • door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 • door contact op te nemen met AdBrains, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.

6.2 In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

7: WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 AdBrains zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

7.2 AdBrains is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

8: VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

8.1 AdBrains zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:

 • AdBrains daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 • een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • de doorgifte geschiedt aan een door AdBrains voor de in deze privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker met welke bewerker AdBrains een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

8.2 De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

9: INZAGERECHT, RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID, RECTIFICATIE EN VERWIJDEREN

9.1 Op verzoek verleent AdBrains aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die AdBrains van hem bijhoudt en verstrekt AdBrains de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

9.2 AdBrains biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die AdBrains van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

9.3 Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij AdBrains worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van AdBrains. AdBrains reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

10: BEZWAAR

10.1 De betrokkene kan bij AdBrains bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat AdBrains het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt AdBrains met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij AdBrains bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

11: RECHT VAN BEPERKING

11.1 Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene AdBrains verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

12: CONTACT

12.1 Voor vragen over de wijze waarop AdBrains persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die AdBrains van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met AdBrains.

CONTACTGEGEVENS:

Bedrijfsnaam: AdBrains B.V.
Adres: Wilhelminaplein 1 7.16,
Postcode/Plaats: 3072DE Rotterdam
telefoonnummer: 085 – 0603453

12.2 Indien AdBrains op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt AdBrains de betrokkene daarvan op de hoogte.

13: BEVEILIGINGSMAATREGELEN

13.1 Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft AdBrains verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

13.2 Gegevens die via de website aan AdBrains worden verstrekt, zijn versleuteld. AdBrains maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

14: PRIVACY BELEID VAN DERDEN

14.1 Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals webshops, die door middel van links met de website zijn verbonden. AdBrains aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

15: WIJZIGINGEN

15.1 AdBrains behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Op de website staat de nieuwste versie van de privacy statement van AdBrains.

16: DATALEK

16.1 Indien zich bij AdBrains een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal AdBrains daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.2 Indien er sprake is van een datalek bij AdBrains dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt AdBrains de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

17: COOKIES

17.1 AdBrains gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

17.2 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

17.3 AdBrains plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

17.4 De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat AdBrains zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

17.5 Soorten cookies en doelen:

 • Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw website bezoek.

 • Analytische cookies

Door het gebruik van analytische cookies kan AdBrains zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan  AdBrains op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene.  AdBrains heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

 • Tracking cookies

Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

18: KLACHT INDIENEN

18.1 Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door AdBrains niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.